Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie: Úvod do práce s BBC micro:bit & MakeCode

Tento kurz inovačného vzdelávania sme vytvorili na základe našich doterajších skúseností vo vzdelávaní učiteľov a obsahovo vychádza z nášho základného kurzu. Je vhodný pre učiteľov, ktorí ešte so sadou micro:bit nepracovali a je realizovaný kompletne online. Kurz je určený pre učiteľov prvého i druhého stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy.

Registrovať sa na kurz

O kurze

Prevedieme vás základmi práce s micro:bitmi. Začneme od úplných základov – čo je to BBC micro:bit, ako ho pripojiť k počítaču; a dostaneme sa až po bezdrôtovú komunikáciu, prehrávanie hudby či tvorbu elektrických obvodov z krokosvorkových káblikov. Dozviete sa aj, ako práca s hardvérom rozvíja u žiakov mäkké zručnosti, aké má BBC micro:bit rozširujúce sady a ako nadobudnuté poznatky implementovať do projektového vyučovania. Navyše ku každej téme dostanete pracovné listy v dvoch verziách: jeden pre žiaka a druhý pre učiteľa s vypracovanými riešeniami úloh, tipy na ďalšiu inšpiráciu a metodické usmernenia, ako na hodinách postupovať. Výučovanie bude prebiehať výhradne v grafickom (blokovom) programovacom prostredí Microsoft MakeCode a využívať budeme hardvér zo Základnej sady Učíme s Hardvérom.


Ak na škole ešte nemáte sady BBC micro:bit, neváhajte využiť finančný príspevok od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. Viac infomrácií nájdete v našom blogu.

Alebo môžete od nás bezplatne získať jednu sadu BBC micro:bit v rámci MINI ENTER výzvy. Je potrebná samostatná registrácia.


Štruktúra kurzu

Tento kurz inovačného vzdelávania je realizovaný online a má dĺžku 10 týždňov (50 hodín). Je zložený z:

 • prezenčnej časti (8 hodín),
 • dištančnej časti (42 hodín),
 • záverečnej skúšky pred odbornou komisiou.

Prezenčnú časť kurzu realizujeme online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Z každého online stretnutia zhotovujeme záznam, aby ste sa mohli k preberaným témam kedykoľvek vrátiť. Avšak osobná účasť na online stretnutiach je jednou z podmienok úspešného ukončenia programu. Celkovo vás čakajú 4 online stretnutia a jedno online stretnutie k záverečnej skúške.

Dištančná časť kurzu je tvorená videolekciami. Lekcie vám budú sprístupňované postupne v jednotlivých týždňoch a ich odomknutie môže byť podmienené splnením všetkých úloh danej lekcie. Po každej lekcii je potrebné odovzdať mini projekt. Odovzdanie týchto mini projektov je tiež jedna z podmienok úspešného ukončenia kurzu.

Záverečná skúška. Obsahom záverečnej skúšky je vypracovanie projektu a jaho prezentácia pre odbornou komisiou. Termín prezentácie si, prosím, rezervujte v registračnom formulári pri prihlasovaní sa na kurz.

Kurzom vás budú sprevádzať naši lektori a spoznáte aj ďalších inšpiratívnych učiteľov a učiteľky z praxe, ktorí už micro:bity vo vyučovaní využívajú.

Podmienky ukončenia kurzu

 • Absolvovanie najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania - 5 čiastkových projektov.
 • Vypracovanie a prezentácia záverečného projektu pred trojčlennou komisiou. Obsahom záverečnej skúšky je aj prezentácia realizovaných čiastkových projektov dištančného vzdelávania.

Pre absolvovanie kurzu pre potrebné mať k dispozícii aspoň jeden BBC micro:bit pre reálnu prácu na zadaniach.


Po úspešnom absolvovaní kurzu inovačného vzdelávania má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu. Na tento príplatok má absolvent nárok po dobu 7 rokov.


Cena kurzu

Cena kurzu je 120 EUR s DPH.

O refundáciu nákladov na kurz inovačného vzdelávania môže vaša škola požiadať zo zdrojov Plánu obnovy od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete v metodickom usmernení.


Kurz inovačného vzdelávania realizujeme na základe oprávnenia 42/2023 – IV, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Na stiahnutie: List inovačného vzdelávania

Zoznam lekcií

1. spoločné online stretnutie (ZOOM)

50m 33s


Predstavenie BBC micro:bit

5m 15s


Zoznamovací program

12m 03s


Digitálna menovka

14m 54s


Obrázky a animácie

8m 51s


Tlačidlá

10m 58s


Projekt: Vytvor vlastnú animáciu

Prihláška

Kratky perex

Senzor pohybu

12m 38s


Počítadlo ľudí

9m 00s


Krokomer

3m 54s


Kameň, papier, nožnice

7m 49s


Update firmvéru

2m 52s


Projekt so senzorom pohybu


Spätná väzba na prvé 2 týždne kurzu

2. spoločné online stretnutie (ZOOM)

51m 13s


Bezdrôtová komunikácia na microbite

13m 18s


Odosielanie čísel aj reťazcov naraz

5m 43s


Diaľkovo ovládané smajlíky

5m 50s


Prepínanie TV kanálov

5m 02s


Hľadanie pokladu - intenzita signálu

9m 23s


Posielanie hodnôt z rôznych senzorov

5m 46s


Inštrukcie k projektu s rádiovou komunikáciou

1m 17s


Projekt s rádiovou komunikáciou

Hudba na micro:bite

7m 05s


Pieseň Kohútik Jarabý

5m 40s


JukeBox

10m 30s


Siréna

10m 57s


Ovládanie hlasitosti

9m 27s


Projekt: Vlastná pieseň


Spätná väzba na 3. a 4. týždeň kurzu

3. spoločné online stretnutie (ZOOM)

53m 37s


Elektrické obvody na BBC microbit

5m 16s


Srdiečko na dotyk

10m 14s


Zámok

3m 58s


Bezdrôtový alarm na dvere

6m 22s


Banánový klavír

7m 32s


Sedačková mína

5m 42s


Projekt s uzatváraním obvodov

Spätná väzba na celý kurz


Micro:bit Classroom

13m 59s


Ďalšia inšpirácia

1m 30s

4. spoločné online stretnutie (ZOOM)

59m 58s


Záverečný projekt

Často kladené otázky

Podľa § 55 ods.1 písm.a) a písm.b), zákona č.138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch, je cieľom inovačného vzdelávania prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ako aj uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Naše inovačné vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov v kategóri učiteľa a podkategórie :

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy,

ktorí dosiahli príslušný stupeň vzdelania (minimálne 2 .stupeň vysokoškolského vzdelania) a spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou bez definovania vyučovacieho predmetu.

Po úspešnom absolvovaní kurzu inovačného vzdelávania má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu. Na tento príplatok má absolvent nárok po dobu 7 rokov.

 • Absolvovanie najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania (čiastkové projekty).
 • Vypracovanie a prezentácia záverečného projektu pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č.138/2019 Z.z

Obsahom záverečnej skúšky je aj prezentácia realizovaných čiastkových projektov dištančného vzdelávania.

Áno, po ukončení kurzu inovačného vzdelávania vám systém vygeneruje osvedčenie s vaším menom a detailmi o absolvovanom kurze.

Tento kurz inovačného vzdelávania prebieha kompletne online. Je zložený z prezenčnej časti, ktorú realizujeme prostredníctvom aplikácie ZOOM a dištančnej časti, ktorá je tvorená videolekciami, samoštúdiom a prácou na zadaniach. Na záver je záverečná skúška, ktorá prebieha tak isto online.

Zo ZOOM stretnutí zhotovujeme záznam, aby ste sa k preberaným témam mohli kedykoľvek vrátiť.

Áno, tento kurz inovačného vzdelávania sme pripravili tak, aby ho zvládol aj úplný začiatočník.

Na kurze uvítame aj tých, ktorí už majú základné zručnosti s micro:bitmi. Toto inovačné vzdelávanie prináša komunitu učiteľov, aktuálne novinky v oblasti micro:bitov a programovania v MakeCode, pracovné listy a zaujímavé prednášky o projektovom i medzipredmetovom vzdelávaní.

Videolekcie sú spracované aj do pracovných listov v dvoch verziách. Jedna je určená pre učiteľa a obsahuje metodické usmernenia k vyučovaniu, správne výsledky a hotové programy. Druhá verzia je pre žiaka a obsahuje rôzne úlohy zamerané na algoritmické myslenie a tvorivosť. Pracovné listy, spolu s videolekciami a záznamom zo ZOOM stretnutí, vám ostanú aj po skončení kurzu.

Pre absolvovanie prezenčnej formy vzdelávania budete potrebovať aplikáciu ZOOM. Odporúčame, aby ste si aplikáciu stiahli a otestovali ešte pred začatím kurzu. Ďalej budete potrebovať mikrofón a uvítame aj videokameru, aby sme sa mohli vidieť.

V kurze budeme využívať komponenty zo Základnej sady Učíme s Hardvérom. Samozrejme, nemusíte mať presne tú istú sadu, no odporúčame mať k dispozícii:

 • BBC micro:bit (ideálne 2 ks na bezdrôtovú komunikáciu, no postačuje aj 1 ks – na verzii nezáleží),
 • micro USB kábel,
 • držiak na batérie k micro:bitu a 2x AAA batérie,
 • krokosvorkové káble,
 • reproduktor s JACK vstupom.

Ak na škole ešte nemáte sady BBC micro:bit, môžete jednu bezplatne získať v rámci MINI ENTER výzvy. Je potrebná samostatná registrácia.

Registrácia na kurz

Vyberte si termín, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

IV ZÁKLADY / SEPTEMBER 2024

Spoločné stretnutia:
17. september 2024 16:00 - 18:00
3. október 2024 16:00 - 18:00
22. október 2024 16:00 - 18:00
7. november 2024 16:00 - 18:00

Registrácia možná do: 15. september 2024 (alebo do naplnenia kapacity).


Tento kurz zahŕňa
 • Počet videí 30
 • Celkový čas videí 11h 28m 19s
 • Úroveň Pre začiatočníkov
 • Dĺžka kurzu 10 týždňov (50 hodín)
 • Certifikát Certifikát inovačného vzdelávania

avatar
Marek Mansell

Garant a lektor video lekcií

avatar
Nika Kvaššayová

Lektorka video lekcií

avatar
Lucia Krištofičová

Lektorka kurzu