Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané občianskym zdužením SPy (IČO: 48412627), so sídlom Moskovská 2651/14, 81108, Bratislava, Registrované na MVSR dňa 26.8.2015, číslo spisu: VVS/1-900/90-46695 (ďalej len „organizátor“).
 2. Kontaktné údaje:
  1. Telefónne číslo: 0904 010 424
  2. Mail: microbit@python.sk
 3. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti organizátora a fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo právnickej osoby v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „účastník“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke organizátora (ďalej len „portál“). Portál je prístupný cez viacero domén, predovšetkým cez:
  1. ucimeshardverom.sk,
  2. pblakademia.sk,
  3. steamakademia.sk,
  4. pycon.sk,
  5. a iné.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Odchýlne dojednanie v zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 5. Tieto obchodné podmienky a zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 6. Organizátor je oprávnený k poskytovaniu vzdelávacích aktivít na základe stanov, v ktorých je medzi hlavnými činnosťami uvedené "organizačne zabezpečovať a usporadúvať konferencie, semináre, školenia, vzdelávacie programy v súlade s cieľmi združenia" (ďalej len „vzdelávacie podujatie“).

II. Informácie o vzdelávacích podujatiach a cenách

 1. Informácie o vzdelávacích podujatiach, vrátane uvedenia ceny jednotlivých vzdelávacích podujatí a ich hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivých vzdelávacích podujatí v popise. Ceny vzdelávacích podujatí sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie produktu, ak tento produkt zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny kurzov zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na portáli. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia vzdelávacích podujatí umiestnená na portáli je informatívneho charakteru a organizátor nie je povinný uzavrieť zmluvu ohľadom tohoto vzdelávacieho podujatia.
 3. Na portáli sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s poskytovaním vzdelávacieho podujatia. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním pomôcok pre podujatia uvedená na portáli platí len v prípadoch, keď pomôcky doručované v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny kurzov nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne organizátor s účastníkom inak.

III. Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. V prípade účastníkov mladších ako 16 rokov uzatvára zmluvu (t.j. vypĺňa registráciu) jeho zákonný zástupca.
 2. Náklady vzniknuté účastíkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí účastník sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 3. Účastník vykonáva registráciu na vzdelávacie podujatie týmito spôsobmi:
  1. prostredníctvom svojho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu na platforme,
  2. prostredníctvom priamej prihlášky na podujatie, odoslaním ktorej sa účastníkovi vytvorí v systéme nový účet.
 4. Pri registrácii na vzdelávacie podujatie si účastník vyberie úroveň registrácie (môžu sa líšiť v cene, pomôckach dodaných ku kurzu či v rozsahu vzdelávania).
 5. Pred registráciou je účastníkovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do portálu vložil. Registráciu odošle účastník organizátorovi kliknutím na tlačidlo Registrovať sa na kurz. Údaje uvedené v profile sú organizátorom považované za správne. Podmienkou platnosti registrácie je vyplnenie všetkých povinných údajov v profile a potvrdenie účastníka o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 6. Bezodkladne po obdržaní registrácie zašle organizátor účastníkovi potvrdenie o obdržaní registrácie na emailovú adresu, ktorú účastník pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a považuje sa za uzavretie zmluvy.
 7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v registrácii nemôže organizátor splniť, zašle účastníkovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením účastníka o prijatí tejto ponuky organizátorovi na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 8. Všetky registrácie prijaté organizátorom sú záväzné. Účastník môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle organizátora alebo elektronickou správou na email organizátora, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane organizátora pri uvedení ceny kurzov na platforme, alebo v priebehu objednávania, nie je organizátor povinný dodať účastníkovi služby za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že účastníkovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Organizátor informuje účastníka o chybe bez zbytočného odkladu a zašle účastníkovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí účastníkom na emailovú adresu organizátora.

IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie účastníka vykonanej na platforme môže účastník pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže účastník vykonávať registrácie na kurzy.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri vypĺňaní profilu je účastník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je účastník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené účastníkom v zákazníckom účte a v profile sú organizátorom považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Účastník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Účastník nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Organizátor môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď účastník svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy účastník poruší svoje povinnosti z zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Účastník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia organizátora, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky

 1. Cenu kurzov a prípadné náklady spojené s dodaním služieb podľa zmluvy môže účastník zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  1. bezhotovostne prevodom na bankový účet organizátora podľa pokynov uvedených po registrácii na podujatie,
  2. bezhotovostne platbou kartou pomocou služby PayPal po registrácii na podujatie.
 2. Prípadné pomôcky sú účastníkovi dodané:
  1. na adresu určenú účastníkom v objednávke.
 3. Náklady na dodanie pomôcok v závislosti na spôsobe ich odoslania a prevzatia sú uvedené v objednávke účastníka a v potvrdení objednávky organizátorom. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku účastníka, znáša účastník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 4. Ak je organizátor podľa zmluvy povinný dodať pomôcky na miesto určené účastníkom v objednávke, je účastník povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane účastníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je účastník povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním pomôcok, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 5. Pri prevzatí pomôcok od prepravcu je účastník povinný skontrolovať neporušenosť obalov pomôcok a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí účastník zásielku od prepravcu prevziať.
 6. Organizátor vystaví účastníkovi daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu účastníka.
 7. Účastník nadobúda vlastnícke právo k pomôckam zaplatením celej kúpnej ceny za kurz, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím pomôcok. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie pomôcok prechádza na účastníka okamihom prevzatia pomôcok alebo okamihom, kedy mal účastník povinnosť pomôcok prevziať, ale v rozpore so zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Účastník, ktorý uzavrel zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní:
  1. odo dňa uzavretia zmluvy,
  2. odo dňa prevzatia dodávky pomôcok, ak je predmetom zmluvy dodanie pomôcok.
 3. Účastník nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy:
  1. o poskytovaní služieb v prípade, ak sa vzdelávacie podujatie začne pred uplynutím vyššie uvedenej 14 dňovej lehoty s výslovným súhlasom účastníka, účastník vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po absolvovaní vzdelávacieho podujatia,
  2. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a organizátor pred uzavretím zmluvy oznámil účastníkovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  3. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli organizátora a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
  4. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania účastníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného účastníka,
  5. v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov organizátora v znení nehorších predpisov.
 4. Účastník môže odstúpiť od zmluvy aj po uplynutí 14 dňovej lehoty, za predpokladu, že sa vzdelávacie podujatie ešte nezačalo:
  1. pri stornovaní 14 a viac dní pred začiatkom vzdelávacieho podujatia je účastník povinný uhradiť 50 % z celkovej ceny vzdelávacieho podujatia,
  2. pri stornovaní medzi 14. a 7. dňom pred začiatkom vzdelávacieho podujatia je účastník povinný uhradiť 75 % z celkovej ceny vzdelávacieho podujatia,
  3. pri stornovaní menej ako 7 dní pred začiatkom vzdelávacieho podujatia je účastník povinný uhradiť 100 % z celkovej ceny vzdelávacieho podujatia,
  4. začiatkom vzdelávania je deň, kedy sa uskutoční prvá z aktivít vzdelávacieho podujatia, napr.:
   1. sprístupní sa prvá video kapitola alebo video lekcia,
   2. sprístupnia sa prvé vzdelávacie materiály v zmysle harmonogramu školenia,
   3. prebehne prvý online alebo offline seminár (školenie, workshop, webinár...),
   4. prebehne prvá konzultácia v rámci vzdelávacieho podujatia.
 5. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí účastník odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 6. Pre odstúpenie od zmluvy môže účastník využiť elektronickú komunikáciu. Odstúpenie od zmluvy zašle účastník na emailovú alebo doručovaciu adresu organizátora uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Organizátor potvrdí účastníkovi bezodkladne prijatie odstúpenia od zmluvy.
 7. Účastník, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť organizátorovi pomôcky do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Účastník znáša náklady spojené s vrátením tovaru organizátorovi, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 8. Ak odstúpi účastník od zmluvy, vráti mu organizátor bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Organizátor vráti účastníkovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým účastník súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 9. Ak účastník zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania pomôcok, ktorý organizátor ponúka, vráti organizátor účastníkovi náklady na dodanie pomôcok vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 10. Ak odstúpi účastník od zmluvy, nie je organizátor povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky účastníkovi skôr, než mu účastník pomôcky odovzdá alebo preukáže, že pomôcky organizátorovi odoslal.
 11. Pomôcky musí vrátiť účastník organizátorovi nepoškodené, neopotrebené a neznečistené a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na pomôckach je organizátor oprávnený jednostranne započítať proti nároku účastníka na vrátenie kúpnej ceny.
 12. Organizátor je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti pomôcok, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ pomôcok prerušil výrobu alebo dovoz pomôcok. Organizátor bezodkladne informuje účastníka prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným účastníkom.

VII. Práva z vadného plnenia

 1. Organizátor zodpovedá účastníkovi, že pomôcky pri prevzatí nemajú vady. Najmä organizátor zodpovedá účastníkovi, že v dobe, kedy účastník pomôcky prevzal:
  1. majú pomôcky vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré organizátor alebo výrobca popísal alebo ktoré účastník očakával s ohľadom na povahu pomôcok a na základe reklamy organizátorom vykonanej,
  2. pomôcky vyhovujú požiadavkám právnych predpisov.
 2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia pomôcky účastníkom, má sa za to, že pomôcky boli vadné už pri prevzatí. Účastník je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí účastníkom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 3. V prípade výskytu vady môže účastník organizátorovi predložiť reklamáciu a požadovať:
  1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
   1. bezplatné odstránenie vady tovaru,
   2. výmenu tovaru za nový tovar,
  2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
   1. primeranú zľavu z kúpnej ceny,
   2. odstúpiť od zmluvy.
 4. Účastník má právo odstúpiť od zmluvy,
  1. ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
  2. ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  3. ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 5. Organizátor je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej organizátorom. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená organizátorom, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie organizátorovi. Organizátor je povinný účastníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy účastník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie účastník požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, organizátor alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Organizátor alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a účastník má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle účastníka (uplatnenie práva z vadného plnenia) organizátorovi.
 7. Organizátor písomne informuje účastníka o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Právo z vadného plnenia účastníkovi nepatrí, ak účastník pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak účastník vadu sám spôsobil.
 9. V prípade oprávnenej reklamácie má účastník právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže účastník u organizátora uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 10. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má účastník.
 11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty (email).
 2. Účastník doručuje organizátorovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Organizátor doručuje účastníkovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte.
 3. Prípadné poštovné (v prípade fyzických pomôcok, ktoré sú zahrnuté v cene kurzu) je už zahrnuté v cene kurzu a nie je samostatne účtované. Toto platí iba pri doručovaní v rámci Slovenska.

IX. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na organizátora so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým organizátor vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že organizátor porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak organizátor na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi organizátorom a účastníkom z zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

X. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi organizátorom a účastníkom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Organizátor nie je vo vzťahu ku účastníkovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam organizátora, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží organizátorovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu organizátora.
 4. Organizátor nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do platformy alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Účastník nesmie pri využívaní platformy používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace platformu a užívať platformu alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná organizátorom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže organizátor meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.