Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie: Edukačná robotika s umením

Tento kurz inovačného vzdelávania ponúka návod, ako naplánovať medzipredmetové aktivity spájajúce edukačnú robotiku s umeleckým predmetom v kontexte zmiešaného vyučovania s cieľom rozvíjať u žiakov informatické myslenie. Kurz je určený pre učiteľov prvého i druhého stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy.

Registrovať sa na kurz

O kurze

Zoznámime vás s rôznymi typmi robotov a robotických stavebníc a vyskúšate si prácu s nimi. Potom sa zameriame na možnosti kombinácie edukačnej robotiky a umenia (výtvarná výchova, hudobná výchova, dráma, a pod.) v spoločnej vzdelávacej aktivite. Vysvetlíme si, čo je to informatické myslenie a ako ho u žiakov rozvíjať. Predstavíme vám robotické simulátory a ukážeme, ako sa dajú využiť vo vyučovaní. Prostredníctvom nami vyvinutej metodiky postupne po krokoch navrhnete vlastný medzipredmetový projekt. Pracovať budete aj v novej platforme vyvinutej špeciálne pre účely vytvárania roboticko-umeleckých aktivít a komunikáciu učiteľov z týchto oblastí.

Ku každej téme dostanete materiály (texty, prezentácie, videá), ktoré vám môžu slúžiť ako inšpirácia na tvorbu ďalších aktivít. Predpokladáme prácu vo dvojici učiteľ informatiky s učiteľom iného predmetu (ideálne umeleckého – výtvarná, hudobná, atď.). Vzhľadom k tomu budeme spomedzi prihlásených vyberať účastníkov kurzu. Preto samotné podanie prihlášky ešte neznamená účasť v kurze, ale treba počkať na potvrdenie z našej strany.


Štruktúra kurzu

Tento kurz inovačného vzdelávania je realizovaný prostredníctvom jedného celodenného prezenčného stretnutia, jedného online stretnutia a asynchrónnej práce na doma. Má dĺžku o niečo viac ako 3 týždne (50 hodín) a je zložený z:

 • prezenčnej časti (8 hodín),
 • dištančnej časti (42 hodín),
 • záverečnej skúšky pred odbornou komisiou.

Prezenčnú časť kurzu realizujeme fyzicky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave (5,5 hodiny) plus online prostredníctvom aplikácie ZOOM (2,5 hodiny). Z každého online stretnutia zhotovíme záznam, aby ste sa mohli k preberaným témam kedykoľvek vrátiť. Avšak osobná účasť na online stretnutiach je jednou z podmienok úspešného ukončenia programu. Záverečná skúška bude realizovaná online.

Dištančná časť kurzu je tvorená videolekciami a prezentáciami. Lekcie vám budú sprístupňované postupne v jednotlivých týždňoch a ich odomknutie môže byť podmienené splnením všetkých úloh danej lekcie.

Záverečná skúška. Obsahom záverečnej skúšky je vypracovanie projektu a jeho prezentácia pred odbornou komisiou, ako aj hodnotenie prezentácie kolegov.

Kurzom vás budú sprevádzať naši lektori: Karolína Miková, Zuzana Kubincová, Lucia Budinská, Barbora Stenová a Jakub Krcho.

Podmienky ukončenia kurzu

 • Absolvovanie najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie záverečného projektu a jeho prezentácia pred trojčlennou komisiou. Obsahom záverečnej skúšky je aj prezentácia hodnotenia projektu kolegov z kurzu.

Po úspešnom absolvovaní kurzu inovačného vzdelávania má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu. Na tento príplatok má absolvent nárok po dobu 7 rokov.


Harmonogram kurzu

 • 07.09.2024 (Sobota) 9:00 - 16:30: Prezenčné stretnutie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave
 • 07.09.2024 - 19.09.2024: Dištančné samoštúdium
 • 20.09.2024 (piatok) 15:00 - 17:30: Online stretnutie
 • 21.09.2024 - 11.10.2024: Dištančné samoštúdium
 • 12.10.2024 (Sobota) 09:00 - 12:30: Záverečné prezentácie projektov

Cena kurzu

Cena kurzu je 100 EUR s DPH.

Samotné podanie prihlášky ešte neznamená účasť v kurze, ale treba počkať na potvrdenie z našej strany.


Kurz inovačného vzdelávania realizujeme na základe oprávnenia 42/2023 – IV, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Na stiahnutie: List inovačného vzdelávania (obsahuje aj bližší popis obsahu jednotlivých modulov)

Zoznam lekcií

Prihláška

Úvod


Základy edukačnej robotiky


EduRobotika pre 1. stupeň ZŠ


EduRobotika pre 2. stupeň ZŠ a SŠ


EduRobotika pre VŠ


Informatické myslenie


Informatické myslenie - úlohy


Informatické myslenie - video


Informatické myslenie - zadanie


Workshop s robotmi


Príklady umenia a robotiky


Diskusia a aktivity


Spätná väzba na úvodné stretnutie

Ukážky robotov


Kombinované vyučovanie v umeleckej edukačnej robotike


Simulátory (krátke videá)


FERTILE Metodika


Komunitná platforma FERTILE


Zadanie

Online stretnutie - Metodika Fertile


Pracovný list časť 2 (zadanie)

Robot terorizujúci ihrisko


Červená čiapočka


Charlieho továreň na čokoládu


Inteligentné hodinky


Ľudovky


Kreslenie jedným ťahom


Edukačná robotika a animácia


Pracovný list Analýza vzorového projektu (zadanie)

Záverečná prezentácia


Vzájomné hodnotenie - rubriky


Dotazníky

Registrácia na kurz

Vyberte si termín, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

IV UMENIE - SEPTEMBER 2024


Registrácia možná do: 5. september 2024 (alebo do naplnenia kapacity).


Tento kurz zahŕňa
 • Úroveň Pre začiatočníkov
 • Dĺžka kurzu 50 hodín
 • Certifikát Certifikát inovačného vzdelávania

avatar
Karolína Miková

Lektorka (FMFI UK)

avatar
Zuzana Kubincová

Lektorka (FMFI UK)

avatar
Lucia Budinská

Lektorka (FMFI UK)

avatar
Barbora Stenová

Hosťujúca lektorka (FMFI UK)

avatar
Jakub Krcho

Hosťujúci lektor (FMFI UK)

avatar
Marek Mansell

Garant inovačného vzdelávania