17. október 2023|
BBC micro:bit

Ako byť inkluzívny aj pomocou micro:bitov?

Ukážeme vám, ako môžete vyučovať inkluzívne aj pomocou micro:bitov.


Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie je v dnešnej dobe veľká téma. Niektorým učiteľom sa z nej už možno stavajú vlasy dupkom, ale my v nej vidíme veľký zmysel. Vnímame ju ako nikdy nekončiaci proces, ktorého cieľom je vytvorenie takých podmienok, v ktorých sa cíti každý jednotlivec prijatý a má možnosti naplno využívať svoj potenciál. Veľmi sa preto tešíme, že k tomuto cieľu môžeme prispieť aj vďaka micro:bitom! A ako na to? Nejaké tipy vám predstavíme v tomto blogu.

Diferencujte

Je jasné, že nie každý žiak a žiačka musí v programovaní vynikať. A to je v poriadku. Výhodou micro:bitov je, že na nich môžeme robiť projekty rôznej náročnosti a sú tak vhodné pre každého. Pripravte si rôzne variácie jednotlivých aktivít podľa náročnosti či zamerania. Pre žiakov, ktorí sú v programovaní zručnejší si pripravte bonusové aktivity, na ktorých môžu pracovať aj samostatne a vy budete mať viac priestoru venovať sa žiakom, ktorí potrebujú viac podpory.

Využite rovesnícke vzdelávanie

Máte v triede žiakov a žiačky, ktorým ide programovanie lepšie ako ostatným? Tak to využite. Nechajte žiakov, aby si vysvetľovali učivo navzájom. Okrem toho, že si pri tom rozvíjajú aj mäkké zručnosti, pre žiakov, ktorým sa výklad učiteľa môže javiť príliš náročný, to môže byť vhodný spôsob, ako učivo pochopiť. Rovesníci sú si bližšie v spôsobe komunikácie aj vo vedomostiach, a preto môže byť pre nich výklad spolužiaka zrozumiteľnejší aj zaujímavejší. Využiť môžete tiež rovesnícke vzdelávanie medzi žiakmi a žiačkami rôznych ročníkov. Aj starší sa môžu naučiť niečo od mladších a naopak.

Robte projekty

Vďaka projektovému vyučovaniu má každý žiak možnosť zažiť úspech. Práve pomocou micro:bitov môžete robiť projekty, na ktorých si žiaci rozdelia úlohy podľa toho, čo je komu blízke a v čom je dobrý. Nemusí predsa každý robiť to isté. Jeden žiak môže prísť s výborným nápadom na projekt, iný ho môže naprogramovať, ďalší zostrojiť a niekto iný zase odprezentovať. Veď ani v pracovnom živote nemusíme robiť všetci všetko.

Pracujte s chybou

Robiť chyby je bežné a posúvame sa vďaka nim dopredu. Žiaci však mnohokrát majú z chýb strach, vnímajú ich ako niečo zlé. Práve vďaka micro:bitom sa môžu naučiť s chybou pracovať. Keď projekt, ktorý naprogramovali nefunguje, svet sa nezrúti. Dôležité je, aby zistili dôvod, pre ktorý to nefunguje a napravili ho.

Pár tipov na záver

Ak chcete aby bolo vaše vyučovanie inkluzívnejšie, snažte sa u vašich žiakov podporovať namiesto súťaživosti skôr spoluprácu. Namiesto porovnávania žiakov medzi sebou, sledujte radšej každého osobný progres, aby mal každý možnosť zažiť úspech. Priebežne si overujte, či žiaci učivu rozumejú. Dajte im priestor na sebahodnotenie, ale aj na spätnú väzbu pre vás. Veď práve konštruktívna spätná väzba nám pomáha sa zlepšovať. A ak ešte micro:bity na vyučovaní nepoužívate, choďte do toho. Ako na to sa dozviete vďaka bezplatným kurzom na ucimeshardverom.sk.


Veronika vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského. Popri štúdiu sa venovala dobrovoľníctvu s deťmi z centier pre deti a rodiny a sociálne znevýhodneného prostredia. Je frekventantkou výcviku Terapie hrou a filiálnej terapie. Popri práci školskej špeciálnej pedagogičky má v Učíme s Hardvérom na starosti projektovú koordináciu a rada prepája svoje vedomosti z oblasti špeciálnej pedagogiky s informatikou.