Súťaž SPy Cup

O súťaži SPy Cup

Súťaž SPy Cup je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí si individuálne alebo v tímoch vypracujú hardvérový projekt a popíšu svoj postup vo forme návodu. Najlepšie projekty vystúpia v sekcii EduSummit v rámci medzinárodnej konferencie PyCon Slovakia v Bratislave. Téma projektov nie je špecifikovaná a je na rozhodnutí tímu (odporúčame konzultáciu s učiteľom).Technológie a platformy

Podporovanými platformami sú najmä BBC micro:bit, NodeMCU a RaspberryPi; naprogramované v programovacích jazykoch Python, MicroPython alebo ľubovoľnom blokovom programovacom prostredí.

Súťažné kategórie

 1. SPy Cup pre žiakov základných škôl/prima až kvarta
 2. SPy Cup pre žiakov stredných škôl a gymnázií (kvinta až oktáva)

Účastníci

 • Súťaže sa môžu zúčastňovať jednotlivci alebo tímy zložené zo žiakov základných a stredných škôl.
 • Tím má 1 až 3 členov.
 • Každý účastník môže byť nanajvýš v jednom tíme.

Priebeh súťaže

 1. Prihlásenie sa do súťaže s konkrétnym projektom

  Do 25.1.2019 účastníci súťaže zložia tímy (môže byť aj jednotlivec) a zvolia si tému projektu. Tému projektu skonzultujú s ich učiteľom informatiky, ktorý ich registruje do súťaže. Pri registrácii odovzdávajú projektový zámer, ktorý obsahuje:

  1. Názov projektu
  2. Mená členov tímu a ich úlohy v tíme
  3. Popis projektu, aký problém rieši / na čo bude slúžiť. Dôležité je spraviť si prehľad už existujúcich riešení a uviesť k nim zdroje. V čom bude Váš projekt iný?
  4. Dôvod, prečo si tím (alebo jednotlivec) daný projekt zvolil
  5. Stručný popis, ako bude tím (alebo jednotlivec) na projekte postupovať
  6. Zoznam hardvérových súčiastok, ktoré budú v projekte použité
  7. Zoznam výstupov projektu (napr. článok v školskom časopise/webovej stránke, video/fotka na sociálnych sieťach, a pod.)

  Pri vypracovaní dokumentu odporúčame postupovať podľa tejto šablóny.

 2. Vypracovanie zadania

  Tímy vypracujú zadania (vrátane dokumentácie) do 15.2.2019.

  Vypracovanie zadania prebieha vo voľnom čase súťažiacich, prípadne na hodinách informatiky bez podpory učiteľa. Učiteľ informatiky môže žiakom radiť pri výbere témy projektu a pri otázkach vyhotovenia riešenia, nemôže však poskytnúť žiakom riešenie danej problematiky ani byť spoluriešiteľ.

  Najväčšia časť práce na zadaní by mala pozostávať z programovania, zapájania hardvéru, testovania a ladenia projektu. Po vyhotovení projektu tím odovzdáva:
  1. Video, ktoré dokazuje funkčnosť projektu

   Hodnotí sa aj kvalita spracovania, strih a zvuk (video má projekt “predať”). Dĺžka videa je na uvážení tímu, musí však byť dlhšie ako 1 minútu a kratšie ako 4 minúty. Video tím taktiež zverejní na YouTube pod otvorenou licenciou.

  2. Textová dokumentácia - dokument (vo formáte docx alebo odt), ktorý obsahuje:
   1. Návod, ako ste postupovali pri projekte (krok po kroku, tak, aby podľa neho vedel ktokoľvek Váš projekt zopakovať). Táto časť je hlavným hodnotiacim kritériom, čiže si na nej dajte záležať.
   2. Zhrnutie, ako jednotliví členovia tímu prispeli do projektu
   3. Aké problémy ste mali pri vytváraní projektu
   4. Aké nové skúsenosti alebo vedomosti ste počas práce na projekte získali
   5. Popis hardvérového riešenia problému
    Konštrukcia hardvéru, štruktúra, presnosť a chybovosť, atď. Hodnotí sa aj správna implementácia projektu (jednoduchosť výroby, prevedenie, dizajn, atď.)
   6. Čím je Váš projekt výnimočný? Prečo by ste sa mali stať finalistami?
   7. Popis ďalších výstupov projektu, ako napr. článok v školskom časopise/webovej stránke, video/fotka na sociálnych sieťach, a pod.
   8. Správne zvolená licencia pre všetky materiály (viac informácii v sekcii Otvorená licencia)
  3. Fotografie finálneho projektu

   Hodnotí sa aj kvalita fotografií (nasvietenie, kompozícia), 5 až 10 fotografií.

  4. Zdrojový kód

   Odovzdáva sa zdrojový kód projektu. V prípade programu v prog. jazyku Python je nutné, aby bol zverejnený pod otvorenou licenciou určenou pre zdrojové kódy. Hodnotí sa kvalita kódu, vhodnosť algoritmov pre daný účel, zrozumiteľnosť (prípadne poznámky), správne názvy premenných, atď.

   Zdrojový kód musí byť výsledkom práce členov tímu.

  Pri vypracovaní dokumentu odporúčame postupovať podľa tejto šablóny.

 3. Odoslanie zadania

  Tímy zasielajú svoje vypracované zadania do 15.2.2019 (vrátane).

 4. Hodnotenie odbornou komisiou

  V období 16.2.2019 až 25.2.2019 ohodnotí odborná komisia všetky projekty a 25.2.2019 zverejníme mená finalistov, ktorí budú mať šancu zabojovať o víťazstvo na konferencii PyCon SK 2019 v Bratislave.

  Počas hodnotenia môže komisia vyzvať tím o doplňujúce informácie či ozrejmenie nejasností.

 5. Finále - prezentácie na PyCon SK 2019

  Finále súťaže bude prebiehať počas konferencie PyCon SK 2019, a to dňa 22.3.2019 v rámci sekcie EduSummit. 5 najlepších tímov vystúpi a odprezentuje svoj projekt pred publikom a odbornou komisiou, ktorá následne určí víťazov:

  1. Projekt môžu prezentovať iba členovia tímu.
  2. Prezentácia má rozsah max. 5 minút.
  3. Prezentácia by mala dbať na správne použitie fotografií/videí a správne uvedenie autorov a zdrojov.
  4. Pri prezentácii sa hodnotí spracovanie slajdov, vystupovanie prezentujúcich, štruktúra, efektívnosť a načasovanie.
  5. Prezentácia by mala byť zverejnená pod Otvorenou licenciou.
  6. Po prezentácii má komisia (prípadne publikum) priestor na niekoľko krátkych otázok ohľadom projektu.
 6. Vecné ceny

  Absolútni víťazi súťaže SPy Cup získajú ako ocenenie dron s vbudovanou kamerou. Zvyšní finalisti taktiež získajú vecné ceny.

Termíny

 • 25.1.2019 - Prihlásenie sa do súťaže, zaslanie popisu problému, ktorý má projekt riešiť
 • 15.2.2019 - Zaslanie výstupov projektu (dokumentácia, fotky, videá, kód)
 • 25.2.2019 - Vyhlásenie finalistov, ktorí svoje projekty odprezentujú na konferencii PyCon
 • 22.3.2019 - Prezentácie projektov na konferencii PyCon a vyhlásenie víťazov

Hodnotiace kritériá

Komisia bude posudzovať, či odovzdaná dokumentácia obsahuje všetky body spomenuté v popise priebehu súťaže a vo vzorových dokumentoch.

Komisia bude posudzovať súťažné riešenia na základe kritérií:

 • Analýza problému
  • Určenie problému: Popis projektu, aký problém rieši a na čo bude slúžiť vyhotovený prototyp
  • Použité zdroje informácií
  • Prehľad existujúcich riešení a obhájenie inovatívnosti vlastného riešenia.
 • Riešenie
  • Inovácie
  • Implementácia (jednoduchosť výroby, prevedenie, postup riešenia, atď)
  • Prototyp
 • Konštrukcia prototypu
  • Štruktúra hardvéru
  • Presnosť a chybovosť
 • Program
  • Kvalita programu - pre daný účel primeraný program
  • Zrozumiteľnosť a optimálne využitie podprogramov, cyklov, premenných
 • Prezentácia
  • Dôkaz funkčnosti projektu
  • Dokumentácia projektu
  • Originalita a efektívnosť prezentácie
  • Kvalita výstupov projektu (napr. článok v školskom časopise/webovej stránke, video/fotka na sociálnych sieťach, a pod.)

Inšpirácia na projekty

Niekoľko webových stránok, z ktorých môžete čerpať inšpiráciu:

Poznámka: hodnotí sa aj výnimočnosť a inovatívnosť projektu