Súťaž SPy Cup

O súťaži SPy Cup

Súťaž SPy Cup je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí si individuálne alebo v tímoch vypracujú hardvérový projekt a popíšu svoj postup vo forme návodu. Najlepšie projekty vystúpia v sekcii EduSummit v rámci medzinárodnej konferencie PyCon Slovakia v Bratislave. Téma projektov nie je špecifikovaná a je na rozhodnutí tímu (odporúčame konzultáciu s učiteľom).Technológie a platformy

Podporovanými platformami sú najmä BBC micro:bit, NodeMCU a RaspberryPi; naprogramované v programovacích jazykoch Python, MicroPython alebo ľubovoľnom blokovom programovacom prostredí.

Súťažné kategórie

Súťaž má dve hlavné kategórie, v rámci ktorých bude zverejnené poradie jednotlivých tímov.

 1. Projekt riešiaci sociálny problém - ak Váš projek pomôže ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnený.
 2. Projekt riešiaci ekologický problém - ak riešite Vašim projektom ekologické problémy.

Zároveň každá kategória bude rozdelená na dve časti:

 1. SPy Cup pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií (prima až kvarta)
 2. SPy Cup pre žiakov stredných škôl a osemročných gymnázií (kvinta až oktáva)

Účastníci

 • Súťaže sa môžu zúčastňovať jednotlivci alebo tímy zložené zo žiakov základných a stredných škôl.
 • Tím má 1 až 3 členov.
 • Každý účastník môže byť nanajvýš v jednom tíme.

Prihlásenie do súťaže

 • Žiaka (respektíve tím) do súťaže prihlasuje učiteľ informatiky (alebo vedúci krúžku). Každý žiak môže byť nanajvýš v jednom tíme a každý tím konzultuje výber projektu s učiteľom.
 • Ak je na jednej škole viacero učiteľov informatiky, ktorí chcú zapojiť svojich žiakov (tímy) do súťaže, každý učiteľ prihlási svojich žiakov (tímy) osobitne.
 • Každý tím si pred prihlásením do súťaže vypracuje projektový zámer (podrobnosti nájdete nižšie). Tie následne učiteľ zozbiera (každý tím odovzdáva jeden textový dokument vo formáte docx alebo odt).
 • Samotné prihlásenie prebieha elektonickou poštou. Prihlasovací email do súťaže posiela učiteľ na adresu spycup@pycon.sk a má nasledovnú formu:
  • Predmet: SPy Cup Prihláška <názov školy>
  • Správa: Do mailu napíšte názov školy a Vaše meno. Informácie o projektoch, tímoch a žiakoch by mali byť v projektových zámeroch, do mailu ich nemusíte písať.
  • Príloha: Jeden súbor formátu zip so všetkými projektovými zámermi žiakov.
 • Žiaci môžu začať pracovať na projekte hneď po odoslaní projektového zámeru (nebudeme vykonávať žiadne schvaľovanie).
 • Po odoslaní prihlasovacieho mailu Vám do niekoľkých dní pošleme potvrdenie o prijatí.
 • Ak sa po odoslaní projektových zámerov rozhodnú do súťaže zapojiť ďalšie tímy, stačí dodatočne poslať iba nové projektové zámeru.

Priebeh súťaže

 1. Prihlásenie sa do súťaže s konkrétnym projektom

  Do 16.12.2019 20.1.2020 (Predĺžené) účastníci súťaže zložia tímy (môže byť aj jednotlivec) a zvolia si tému projektu. Tému projektu skonzultujú s ich učiteľom informatiky, ktorý ich registruje do súťaže. Pri registrácii odovzdávajú projektový zámer (dokument vo formáte docx alebo odt), ktorý obsahuje:

  1. Názov projektu
  2. Meno tímu (nesmie obsahovať mená žiakov)
  3. Popis projektu, aký problém rieši / na čo bude slúžiť. Dôležité je spraviť si prehľad už existujúcich riešení a uviesť k nim zdroje. V čom bude Váš projekt iný? (Čerpať môžte z odkazov v sekcii Inšpirácia na projekty na konci tejto stránky.)
  4. Dôvod, prečo si tím (alebo jednotlivec) daný projekt zvolil
  5. Stručný popis, ako bude tím (alebo jednotlivec) na projekte postupovať
  6. Zoznam hardvérových súčiastok, ktoré budú v projekte použité
  7. Zoznam výstupov projektu (napr. článok v školskom časopise/webovej stránke, video/fotka na sociálnych sieťach, a pod.)

  Pri vypracovaní dokumentu odporúčame postupovať podľa tejto šablóny.

 2. Vypracovanie zadania

  Tímy vypracujú zadania (vrátane dokumentácie) do 31.1.2020

  Vypracovanie zadania prebieha vo voľnom čase súťažiacich, prípadne na hodinách informatiky bez podpory učiteľa. Učiteľ informatiky môže žiakom radiť pri výbere témy projektu a pri otázkach vyhotovenia riešenia, nemôže však poskytnúť žiakom riešenie danej problematiky ani byť spoluriešiteľ.

  Najväčšia časť práce na zadaní by mala pozostávať z programovania, zapájania hardvéru, testovania a ladenia projektu. Po vyhotovení projektu tím odovzdáva:
  1. Video, ktoré dokazuje funkčnosť projektu

   Hodnotí sa aj kvalita spracovania, strih a zvuk (video má projekt “predať”). Dĺžka videa je na uvážení tímu, musí však byť dlhšie ako 1 minútu a kratšie ako 4 minúty. Video tím taktiež zverejní na YouTube pod otvorenou licenciou.

  2. Textová dokumentácia - dokument (vo formáte docx alebo odt), ktorý obsahuje:
   1. Návod, ako ste postupovali pri projekte (krok po kroku, tak, aby podľa neho vedel ktokoľvek Váš projekt zopakovať). Táto časť je hlavným hodnotiacim kritériom, čiže si na nej dajte záležať.
   2. Zhrnutie, ako jednotliví členovia tímu prispeli do projektu
   3. Aké problémy ste mali pri vytváraní projektu
   4. Aké nové skúsenosti alebo vedomosti ste počas práce na projekte získali
   5. Popis hardvérového riešenia problému
    Konštrukcia hardvéru, štruktúra, presnosť a chybovosť, atď. Hodnotí sa aj správna implementácia projektu (jednoduchosť výroby, prevedenie, dizajn, atď.)
   6. Čím je Váš projekt výnimočný? Prečo by ste sa mali stať finalistami?
   7. Popis ďalších výstupov projektu, ako napr. článok v školskom časopise/webovej stránke, video/fotka na sociálnych sieťach, a pod.
   8. Správne zvolená licencia pre všetky materiály
  3. Fotografie finálneho projektu

   Hodnotí sa aj kvalita fotografií (nasvietenie, kompozícia), 5 až 10 fotografií.

  4. Zdrojový kód

   Odovzdáva sa zdrojový kód projektu. V prípade programu v prog. jazyku Python je nutné, aby bol zverejnený pod otvorenou licenciou určenou pre zdrojové kódy. Hodnotí sa kvalita kódu, vhodnosť algoritmov pre daný účel, zrozumiteľnosť (prípadne poznámky), správne názvy premenných, atď.

   Zdrojový kód musí byť výsledkom práce členov tímu.

  Pri vypracovaní dokumentu odporúčame postupovať podľa tejto šablóny.

 3. Odoslanie zadania

  Tímy zasielajú svoje vypracované zadania do 31.1.2020 (vrátane).

 4. Hodnotenie odbornou komisiou

  V období 1.2.2020 až 1.3.2020 ohodnotí odborná komisia všetky projekty a 1.3.2020 zverejníme mená finalistov, ktorí budú mať šancu zabojovať o víťazstvo na konferencii PyCon SK 2020 v Bratislave.

  Počas hodnotenia môže komisia vyzvať tím o doplňujúce informácie či ozrejmenie nejasností.

 5. Finále - prezentácie na PyCon SK 2020

  Finále súťaže bude prebiehať počas konferencie PyCon SK 2020, a to dňa 27.3.2020 v rámci sekcie EduSummit. 5 najlepších tímov vystúpi a odprezentuje svoj projekt pred publikom a odbornou komisiou, ktorá následne určí víťazov:

  1. Projekt môžu prezentovať iba členovia tímu.
  2. Prezentácia má rozsah max. 5 minút.
  3. Prezentácia by mala dbať na správne použitie fotografií/videí a správne uvedenie autorov a zdrojov.
  4. Pri prezentácii sa hodnotí spracovanie slajdov, vystupovanie prezentujúcich, štruktúra, efektívnosť a načasovanie.
  5. Prezentácia by mala byť zverejnená pod Otvorenou licenciou.
  6. Po prezentácii má komisia (prípadne publikum) priestor na niekoľko krátkych otázok ohľadom projektu.
 6. Vecné ceny

  Absolútni víťazi súťaže SPy Cup získajú ako ocenenie dron s vbudovanou kamerou. Zvyšní finalisti taktiež získajú vecné ceny.

Termíny

 • 16.12.2019 20.1.2020 (Predĺžené) - Prihlásenie sa do súťaže, zaslanie popisu problému, ktorý má projekt riešiť
 • 31.1.2020 - Zaslanie výstupov projektu (dokumentácia, fotky, videá, kód)
 • 1.3.2020 - Vyhlásenie finalistov, ktorí svoje projekty odprezentujú na konferencii PyCon
 • 27.3.2020 - Prezentácie projektov na konferencii PyCon a vyhlásenie víťazov

Hodnotiace kritériá

Komisia bude posudzovať, či odovzdaná dokumentácia obsahuje všetky body spomenuté v popise priebehu súťaže a vo vzorových dokumentoch.

Komisia bude posudzovať súťažné riešenia na základe kritérií:

 • Analýza problému
  • Určenie problému: Popis projektu, aký problém rieši a na čo bude slúžiť vyhotovený prototyp
  • Použité zdroje informácií
  • Prehľad existujúcich riešení a obhájenie inovatívnosti vlastného riešenia.
 • Riešenie
  • Inovácie
  • Implementácia (jednoduchosť výroby, prevedenie, postup riešenia, atď)
  • Prototyp
 • Konštrukcia prototypu
  • Štruktúra hardvéru
  • Presnosť a chybovosť
 • Program
  • Kvalita programu - pre daný účel primeraný program
  • Zrozumiteľnosť a optimálne využitie podprogramov, cyklov, premenných
 • Prezentácia
  • Dôkaz funkčnosti projektu
  • Dokumentácia projektu
  • Originalita a efektívnosť prezentácie
  • Kvalita výstupov projektu (napr. článok v školskom časopise/webovej stránke, video/fotka na sociálnych sieťach, a pod.)

Inšpirácia na projekty

Niekoľko webových stránok, z ktorých môžete čerpať inšpiráciu:

Poznámka: hodnotí sa aj výnimočnosť a inovatívnosť projektu

Minuloroční artneri a sponzori súťaže SPy Cup 2019